Документи

Ліцензії

Норма-4 має всі необхідні ліцензії для надання послуг зв'язку в Україні. Ви можете переглянути ці ліцензії, щоб переконатися, що компанія є законним оператором.

Договори

У цьому розділі розміщені файли договорів на надання послуг кабельного телебачення та інтернету компанією Норма-4 та інші. Щоб завантажити договір, просто клацніть на посилання поруч із договором. Ви можете завантажити договір у форматі PDF або DOC.

Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України.
ТОВ МП НТ "Норма-4" від 03.06.2010 №246 внесено до реєстру операторів і провайдерів.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про доступ до пакету телепрограм

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Телекомпанія забезпечує Абоненту доступ до пакету телепрограм відповідно до обраного Абонентом Пакетом програм.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Телекомпанія зобов'язується:
2.1.1. Надати Абоненту вичерпну інформацію про надані телекомунікаційні послуги, розміщену на сайті https://www.norma4.ks.ua/.
2.1.2. Протягом трьох робочих днів з дня подачі Абонентом заявки забезпечити доступ до пакету телепрограм відповідно до вимог чинного законодавства.
2.1.3. Забезпечувати якість послуг відповідно до вимог, встановлених нормативними документами.
2.1.4. Відновлення доступу до послуги з встановленими значеннями показників якості - не більше ніж одну добу (при нормальних умовах роботи телекомунікаційної мережі Телекомпанії, а також незалежно від технологій, які застосовуються в мережі).
2.1.5. При відсутності послуги протягом 5-ти діб з дня отримання відповідної заявки, Телекомпанія сплачує штраф розмірі 25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці (ст. 40 п.1 Закону України «Про телекомунікації» ).
2.1.6. Не пізніше, ніж за 7 днів повідомляти Абонента про зміну переліку та умов надання послуг. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Телекомпанії і не можуть бути нею передбачені.

2.2. Телекомпанія має право:
2.2.1. З метою захисту від несанкціонованого доступу до телесигналів і забезпечення технічного оперативності обліку і контролю на свій розсуд визначати місця установки РК і фільтрів.
2.2.2. Змінювати розміри абонплати у випадках зміни законодавства, підвищення оплати за право трансляції Пакета, збільшення обов'язкових виплат, зростання інфляції більш ніж на 5% в місяць і інших об'єктивних умов, що впливають на собівартість послуг.
2.2.3. Самостійно встановлювати розцінки на послуги, що надаються.
2.2.4. Призупиняти або скорочувати надання послуг у випадках невиконання Абонентом п.п. 2.3; 3 Договору та інших, встановлених законом випадках.
2.2.5. Для проведення профілактичних робіт в робоче (денний) час припиняти подачу телесигналу не більше ніж на 6-ту годину в місяць.
2.2.6. Формувати і вносити зміни в Пакети, виходячи з технічних можливостей, вимог чинного законодавства та платоспроможності Абонентів. Про зміни інформувати Абонентів шляхом розміщення інформації на сайті https://www.norma4.ks.ua/

2.3. Абонетов зобов'язується:
2.3.1. Щомісяця проводити оплату послуг відповідно до п. 3.1. Договору.
2.3.2. Користуватися послугами ТКСТВ тільки в межах своєї території: не підключати до своєї лінії сторонніх споживачів, які не перебувають у договірних відносинах з Телекомпанією.
2.3.3. Негайно подавати черговому оператору заявки на:
- незадовільна якість наданої послуги або її відсутність;
- тимчасове відключення від ТКСТВ у випадках неможливості користування послугами ТКСТВ більше одного календарного місяця.
2.3.4. За свій рахунок утримувати в стані, придатному для якісного прийому телесигналу і забезпечувати відповідальне зберігання своїх: телевізора, абонентської кабельної ліній (кабель від РК до телевізора далі в тексті - АКС), і іншого теле- або електрообладнання, яке забезпечує можливість користування ТКСТВ.
2.3.5. У разі передачі прав і обов'язків за Договором іншій особі: протягом 3 днів повідомити про це Телекомпанії, а нового Абонента про необхідність переоформлення Договору.

2.4. Абонент має право:
2.4.1. На тимчасове відключення від ТКСТВ, на термін від одного до трьох місяців, після визволення від абонплати, попередньо (не менше ніж за 3 дні) оформивши в Телекомпанії відповідну заяву.
2.4.2. Безкоштовне переадресування Договору при переїзді Абонента на інше місце проживання, якщо там діє ТКСТВ Телекомпанії, і Абонент дотримувався умов Договору.
2.4.3. Зміну Пакета шляхом подачі заявки.
2.4.4. В усній або письмовій формі звертатися до адміністрації зі скаргами, заявами з питань роботи ТКСТВ і отримувати відповіді в усній або письмовій формі.
2.4.5. Достроково розірвати Договір, попередньо (не менше ніж за 3 дні) повідомивши про це Телекомпанії.
2.4.6. Без штрафних санкцій і відключень від ТКСТВ виробляти погашення заборгованості, що виникла протягом встановленого взаємним погодженням періоду, при своєчасному (до закінчення терміну чергового платежу) оформленні відповідної угоди (графіка погашення заборгованості) в офісі Телекомпанії.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Оплата послуг за Договором проводиться за діючими тарифами, встановленими Телекомпанією, і складається з помісячною абонплати відповідно до обраного Пакетом програм (Додаток до Договору).
3.2. Оплата послуг проводиться в касі Телекомпанії або на розрахунковий рахунок в порядку повної передоплати за кожний наступний календарний місяць обслуговування, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця обслуговування.
3.3. При простроченні чергового платежу Абонент сплачує Телекомпанії пеню в розмірі 1% від суми боргу за кожен день затримки.
3.4. У разі користування послугами ТКСТВ неповний місяць перерахунок абонплати проводиться з розрахунку 1/30 від розміру місячної абонплати за кожен день відсутності послуги.
3.5. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості та штрафних санкцій.
3.6. Оплата Абонентом пені, правомірне припинення чи скорочення переліку послуг, не звільняє Абонента від оплати наданих йому послуг.
3.7. У разі не усунення протягом доби від зафіксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження ТКСТВ, що унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень якість послуги, абонплата за весь період пошкодження не нараховується (ст. 40 п.1 Закону України «Про телекомунікації »).
3.8. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
3.9. Термін дії вибраного Пакету складає один календарний місяць.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За шкоду, заподіяну невиконанням або неналежним виконанням Договору, винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства. У разі пошкодження ТКСТВ, що трапилося з вини Абонента, усі витрати Телекомпанії на його усунення, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента.
4.2. Чи не виконуюча сторона звільняється від відповідальності, якщо причинами невиконання були:
- дії або бездіяльність другої сторони, суттєво ускладнюють виконання зобов'язань;
- виникнення обставин непереборної сили.
4.3. З причини того, що ряд об'єктивних чинників, які безпосередньо впливають на якість і повноту послуг ТКСТВ, знаходиться поза сферою впливу та контролю Телекомпанії, остання не несе відповідальності за:
- зниження якості або повна відсутність телесигналу, викликані:
а) нестабільної його передачею супутниковими або наземними трансляторами, які не належать Телекомпанії;
б) незадовільним станом Абонентського обладнання (п.2.3.4);
в) несанкціонованим втручанням в ТКСТВ сторонніх осіб;
г) аваріями, на усунення наслідків яких Телекомпанія не може вплинути доступними згідно із законом засобами;
- зміни редакційної та цінової політики, що вносяться власниками і авторами телепередач;
- зміст телепередач і реклами;
- зміни в законодавстві, дії органів влади, а також інші об'єктивні причини, що безпосередньо впливають на виконання Договору, настання яких Телекомпанія не могла запобігти законними і доступними їй засобами.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє протягом всього періоду, за який була внесена абонплата.
5.2. Договір може бути продовжений при відсутності заперечення сторін і внесення чергового платежу або ж погашення заборгованості (збитків).
5.3. Договір може бути розірваний Сторонами достроково (до закінчення періоду, за який була внесена оплата) на підставі попереднього повідомлення про факт його розірвання у випадках:
- невиконання або неналежного виконання однією із Сторін договірних зобов'язань;
- по згоді сторін;
- з ініціативи Абонента, шляхом попереднього повідомлення Абонентом Телекомпанії про факт розірвання не пізніше, ніж за 3 дні до запланованої дати відключення.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Видача і повернення обладнання для перегляду цифрового телебачення оформляється відповідним Актом прийому-передачі, обладнання повинно бути повернуто в справному стані (у разі вибору тарифного Пакета, що включає оренду TV-тюнера).
6.2. Склад Пакета може змінюватися з юридичних або технічних причин.
6.3. При порушенні Абонентом умов Договору, Правил користування ТКСТВ, повторне підключення проводиться тільки з дозволу начальника служби контролю Телекомпанії, після задоволення претензій Телекомпанії.
6.4. Працівник Телекомпанії зобов'язаний пред'являти своє службове посвідчення.
6.5. Абонент дає свою згоду на використання належних йому на праві спільної сумісної власності елементів будівлі, в якому він проживає (приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне та ін. Обладнання за межами і всередині квартири), для облаштування та експлуатації Телекомпанією телекомунікаційних мереж і забезпечує доступ в приміщення і до наявної інфраструктури будівлі.

7. Інші положення

7.1. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
7.2. Всі додаткові угоди до Договору оформляються в письмовому вигляді і є невід'ємною його частиною після їх підписання Сторонами.

Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України.
ПІДПРИЄМСТВО внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання телекомунікаційних послуг

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПІДПРИЄМСТВО надає АБОНЕНТУ можливість доступу до Інтернет.
1.2. АБОНЕНТ зобов'язується оплатити послуги ПІДПРИЄМСТВА.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язується:

2.1.1.В протягом 3-х робочих днів з моменту укладення Договору та отримання першої передоплати ПІДПРИЄМСТВОМ зробити:
- реєстрацію Абонента в телекомунікаційній комп'ютерної мережі (далі ТКС) і привласнити йому реквізити, необхідні для доступу в ТКС;
- підключити, що перебуває у власності АБОНЕНТА кінцеве обладнання, до пункту закінчення ТКС.
2.1.2.Предоставлять АБОНЕНТУ послуги, які є предметом Договору.
2.1.3. Сповіщати АБОНЕНТА про зміни діючих тарифів не менше ніж за 7 днів до початку дії цих тарифів, шляхом їх розміщення на сайті www.norma4.ks.ua.
2.1.4. Протягом доби, з дня подачі Абонентом заявки, усувати причини збоїв в роботі ТКС, викликані неполадками в ЛКС ПІДПРИЄМСТВА.
2.1.5. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації усувати наслідки аварій в ТКС, які спричинили заміну елементів ТКС ПІДПРИЄМСТВА.
2.1.6. Забезпечувати: встановлений порядок маршрутизації інформації; підтримка одного IP-адреси клієнта; доступ до статистичних даних за індивідуальним логіном і паролем АБОНЕНТА.

2.2. АБОНЕНТ зобов'язується:

2.2.1. Виконувати правила роботи в ТКС.
2.2.2. До підключення до ТКС за свій рахунок придбати і встановити кінцеве обладнання (мережева карта - 100 Мбіт, мережевий кабель типу - кручена пара UTP категорії 5).
2.2.3. Чи не поширювати інформацію, що ображає честь і гідність інших АБОНЕНТІВ і персоналу комп'ютерних мереж.
2.2.4. Чи не поширювати в мережі матеріали рекламного або комерційного змісту з порушенням встановлених правил розповсюдження рекламної та комерційної інформації.
2.2.5. Чи не втручатися в дії інших АБОНЕНТІВ або обслуговуючого персоналу (несанкціонований доступ до ресурсів ТКС, проведення або участь в мережевих атаках і мережевому зломі).
2.2.6. Не надавати послуги ПІДПРИЄМСТВА третім особам, якщо це не оформлено іншими угодами з ПІДПРИЄМСТВОМ.
2.2.7. Не допускати фальсифікацій ідентифікаційних даних (імен, IP-, МАС-адрес, телефонів і т.д.).
2.2.8. Своєчасно повідомляти про причини неможливості користування послугами ТКС.
2.2.9. Нести повну відповідальність за збереження свого вхідного пароля і здійснювати відповідальне зберігання свого кінцевого обладнання (обладнання, призначеного для з'єднання з кінцевим пунктом ТКС з метою отримання доступу до телекомунікаційних послуг, далі - кінцеве обладнання).
2.2.10. За свій рахунок утримувати в робочому стані свій персональний комп'ютер (далі - ПК), програмне забезпечення та кінцеве обладнання.
2.2.11. Отримувати різні Послуги, в тому числі пакети Послуг, які пропонуються Абоненту ПІДПРИЄМСТВОМ. АБОНЕНТ не має права на замовлення (отримання) нових Послуг у разі наявності у нього заборгованості перед ПІДПРИЄМСТВОМ.
2.2.12. Утримувати абонентську проводку і кінцеве обладнання в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки, в справному стані.
2.2.13. До початку виконання робіт з підключенням до послуги надати допуск в приміщення (виробничі площі) і забезпечити повний доступ до всієї наявної інфраструктури і до всіх комунікацій, необхідним для виконання вищевказаних робіт (включаючи доступ на відповідні площі, які знаходяться у спільній сумісній власності, а також у власності третіх осіб; власники та орендарі будинків (будівель) - доступ на земельні ділянки). При невиконанні Абонентом умов цього пункту строки виконання робіт пропорційно переносяться на кількість днів, протягом яких не було надано доступ. У разі неможливості ПІДПРИЄМСТВОМ виконати роботи по причині ненадання необхідного доступу до приміщень (виробничих площ), відповідно до умов цього Договору, ПІДПРИЄМСТВО має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, при цьому Абонент зобов'язаний відшкодувати всі збитки, нанесені ПІДПРИЄМСТВУ розірванням Договору, а також оплатити вартість виконаної частини робіт.
2.2.14. Самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови обслуговування і тарифах на веб-сайті ПІДПРИЄМСТВА - www.norma4.ks.ua.
2.2.15. Своєчасно проводити оплату послуг, що надаються відповідно до обраного тарифного пакету (Додаток до Договору).

2.3. ПІДПРИЄМСТВО має право:

2.3.1. Встановлювати тарифи на свої послуги.
2.3.2. Скорочувати або припиняти надання послуг абонентам, які порушують правила роботи в мережі, умови договору і чинного законодавства, а також відключати кінцеве обладнання абонента, якщо воно не відповідає нормативним вимогам.
2.3.3. Відмовити Абоненту в наданні послуг у разі наявності у АБОНЕНТА заборгованості перед ПІДПРИЄМСТВОМ. У цьому випадку Абонент не звільняється від оплати Послуг.

2.4. АБОНЕНТ має право:

2.4.1.Бесплатно отримувати від ПІДПРИЄМСТВА інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання послуг (рекомендуємо регулярно відвідувати наш інформаційний сайт: www.norma4.ks.ua).
2.4.2. На своєчасне і якісне отримання послуг.
2.4.3. Самостійно шляхом входження в особистий кабінет змінювати свій поточний тарифний план.
2.4.4. На повернення невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених послуг в порядку, визначеному правилами отримання та надання цих послуг.
2.4.5. Тимчасово, на термін від одного до трьох місяців, відключатися від ТКС із звільненням від оплати послуг з повторного підключення, за умови попереднього (не пізніше, ніж за 3 дні) оформлення відповідної заяви в абонентській службі ПІДПРИЄМСТВА.
2.4.6. Оскарження неправомірних дій ПІДПРИЄМСТВА або оператора ТКС шляхом звернення до суду та уповноважених держорганів.

3. ЦІНА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата послуг за Договором проводитися за тарифами, встановленими підприємством, і складається з помісячною абонплати, яка справляється за доступ на постійній основі в ТКС, незалежно від факту отримання послуги і вноситься абонетов не менше ніж за один місяць вперед.
3.2. У зв'язку з наданням АБОНЕНТУ можливості постійного оперативного контролю обраного тарифного пакету і стану свого ЛЗ, відключення від послуг (п.1.1) проводиться автоматично (без додаткового попередження) після вичерпання коштів, що знаходяться на ЛЗ АБОНЕНТА.
3.3. У разі користування послугами ТКС неповний місяць перерахунок абонплати проводиться з розрахунку 1/30 від розміру абонплати за кожен день не користування послугами ТКС.
3.4. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості та штрафних санкцій.
3.5. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
3.6. Термін дії вибраного тарифного плану становить один календарний місяць.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За шкоду, заподіяну невиконанням або неналежним виконанням Договору, винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.
4.2. Чи не виконуюча сторона звільняється від відповідальності, якщо причинами невиконання були:
- дії або бездіяльності другої сторони, суттєво ускладнюють виконання зобов'язань;
- виникнення обставин непереборної сили (війна і військові дії, страйк, мобілізація, надзвичайний стан, удари блискавок, пожежа, природні катастрофи і стихійні лиха, аварійні відключення електропостачання, акти і рішення органів влади, що впливають на виконання сторонами своїх зобов'язань, а також всі інші події, які компетентний арбітражний суд визнає випадками непереборної сили).

4.3. ПІДПРИЄМСТВО не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неякісне надання послуг у разі:
- використання Абонентом кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею ПІДПРИЄМСТВА, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
- несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, розкрадання телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
- провини Абонента в інших випадках, встановлених законом;
4.4. ПІДПРИЄМСТВО не несе відповідальність за зміст інформації, яка передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій;
4.5. З причини того, що ряд об'єктивних чинників, які безпосередньо впливають на якість послуг ТКС, знаходиться поза сферою впливу та контролю ПІДПРИЄМСТВОМ, останній не несе відповідальності за:
- збиток будь-якого роду, понесений Абонентом або третьою стороною в ході використання Абонентом послуг ПІДПРИЄМСТВА;
- якість зв'язку, що надається іншими організаціями;
- збої в роботі обладнання, що не належить ПІДПРИЄМСТВУ.
4.6. У разі якщо розбіжності і суперечки між Сторонами не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Тарифи на послуги ПІДПРИЄМСТВА можуть змінюватися у випадках змін: законодавства, тарифів і зборів будь-яких міністерств і відомств, інших структур і органів; курсу долара США по відношенню до гривні, а також зміни курсу європейської валюти - в частині імпортної складової ціни (відповідно до курсу НБУ); індексу цін на території України, та інших об'єктивних умов, які можуть впливати на собівартість послуг ТКС.
5.2. Якщо АБОНЕНТ не згоден зі зміною цін, він зобов'язаний у триденний термін повідомити про це в письмовій формі ПІДПРИЄМСТВО. У разі отримання повідомлення про незгоду з діючими тарифами договір припиняє свою дію, а невикористані АБОНЕНТОМ гроші підлягають поверненню протягом 5-ти банківських днів після відключення кінцевого обладнання АБОНЕНТА від ТКС.
5.3. АБОНЕНТ є ініціатором зв'язку з серверами ПІДПРИЄМСТВА.
5.4. АБОНЕНТ має право змінити свій вхідний пароль по пред'явленню паспорта та Договору тільки в офісі ПІДПРИЄМСТВА.
5.5. Зміна мережевих реквізитів Абонента рівносильно нової реєстрації в мережі.
5.6. Абонент дає свою згоду на використання належних йому на праві спільної сумісної власності елементів будівлі, в якому він проживає (приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне та ін. Обладнання за межами і всередині квартири), для облаштування та експлуатації Підприємством телекомунікаційних мереж.

6. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1.Договор набирає чинності з моменту отримання ПІДПРИЄМСТВОМ першої передоплати від АБОНЕНТА і діє протягом всього періоду, за який була внесена оплата.
6.2.Договор вважається автоматично пролонгованим при внесенні чергової оплати ПІДПРИЄМСТВУ.
6.3.Договор може бути розірваний Сторонами достроково (до закінчення періоду, за який була внесена оплата) на підставі попереднього повідомлення про факт його розірвання у випадках:
- невиконання або неналежного виконання однією із Сторін договірних зобов'язань;
- по згоді сторін;
- з ініціативи АБОНЕНТА, шляхом попереднього повідомлення АБОНЕНТОМ ПІДПРИЄМСТВА про факт розірвання не пізніше, ніж за 10 днів до запланованої дати відключення від ЛКС.
6.4. При достроковому розірванні Договору (п.6.3) ПІДПРИЄМСТВО гарантує АБОНЕНТУ повернення невикористаних коштів з ЛЗ останнього протягом 5-ти банківських днів після відключення кінцевого обладнання АБОНЕНТА від ТКС.

7. ІНШЕ

7.1. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
7.2. Всі додаткові угоди до Договору виконуються в письмовому вигляді і є невід'ємною його частиною після їх підписання Сторонами.

Порядок розгяду заяв, скарг споживачів
  1. Споживач має право подати до центрів обслуговування абонентів заяву, скаргу (далі - заява) щодо надання та отримання послуг
  2. Заяви споживачів розглядаються підприємством в порядку, передбаченому Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012р. № 295, і Законом України «Про звернення громадян»
  3. За результатами розгляду письмового звернення споживача надається письмова відповідь
  4. У разі повторного звернення одного і того ж споживача по одному і тому ж питанню, якщо перший вирішено по суті, таке звернення не розглядається, про що письмово повідомляється особі, яка подала звернення, за підписом керівника
Ліцензія Національної ради - ТОВ МП "НТ" Норма-4"
Реєстр операторів, провайдерів - ТОВ МП "НТ" Норма-4"
Реєстр операторів, провайдерів - ПП "Локінет"

Протокол показників якості передачі даних і доступу до Інтернет є ключовим інструментом для вимірювання та забезпечення ефективності мережі. Цей документ визначає набір стандартів та критеріїв, які дозволяють оцінити якість передачі даних, швидкість і доступність до Інтернету. Використання протоколу дозволяє забезпечити найвищий рівень сервісу для користувачів та ефективно управляти ресурсами мережі.

Якщо у вас виникли запитання щодо показників якості, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми завжди раді допомогти вам.

Завантажити файл на компьютер