Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України.
ПІДПРИЄМСТВО внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання телекомунікаційних послуг

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПІДПРИЄМСТВО надає АБОНЕНТУ можливість доступу до Інтернет.
1.2. АБОНЕНТ зобов'язується оплатити послуги ПІДПРИЄМСТВА.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язується:

2.1.1.В протягом 3-х робочих днів з моменту укладення Договору та отримання першої передоплати ПІДПРИЄМСТВОМ зробити:
- реєстрацію Абонента в телекомунікаційній комп'ютерної мережі (далі ТКС) і привласнити йому реквізити, необхідні для доступу в ТКС;
- підключити, що перебуває у власності АБОНЕНТА кінцеве обладнання, до пункту закінчення ТКС.
2.1.2.Предоставлять АБОНЕНТУ послуги, які є предметом Договору.
2.1.3. Сповіщати АБОНЕНТА про зміни діючих тарифів не менше ніж за 7 днів до початку дії цих тарифів, шляхом їх розміщення на сайті www.norma4.ks.ua.
2.1.4. Протягом доби, з дня подачі Абонентом заявки, усувати причини збоїв в роботі ТКС, викликані неполадками в ЛКС ПІДПРИЄМСТВА.
2.1.5. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації усувати наслідки аварій в ТКС, які спричинили заміну елементів ТКС ПІДПРИЄМСТВА.
2.1.6. Забезпечувати: встановлений порядок маршрутизації інформації; підтримка одного IP-адреси клієнта; доступ до статистичних даних за індивідуальним логіном і паролем АБОНЕНТА.

2.2. АБОНЕНТ зобов'язується:

2.2.1. Виконувати правила роботи в ТКС.
2.2.2. До підключення до ТКС за свій рахунок придбати і встановити кінцеве обладнання (мережева карта - 100 Мбіт, мережевий кабель типу - кручена пара UTP категорії 5).
2.2.3. Чи не поширювати інформацію, що ображає честь і гідність інших АБОНЕНТІВ і персоналу комп'ютерних мереж.
2.2.4. Чи не поширювати в мережі матеріали рекламного або комерційного змісту з порушенням встановлених правил розповсюдження рекламної та комерційної інформації.
2.2.5. Чи не втручатися в дії інших АБОНЕНТІВ або обслуговуючого персоналу (несанкціонований доступ до ресурсів ТКС, проведення або участь в мережевих атаках і мережевому зломі).
2.2.6. Не надавати послуги ПІДПРИЄМСТВА третім особам, якщо це не оформлено іншими угодами з ПІДПРИЄМСТВОМ.
2.2.7. Не допускати фальсифікацій ідентифікаційних даних (імен, IP-, МАС-адрес, телефонів і т.д.).
2.2.8. Своєчасно повідомляти про причини неможливості користування послугами ТКС.
2.2.9. Нести повну відповідальність за збереження свого вхідного пароля і здійснювати відповідальне зберігання свого кінцевого обладнання (обладнання, призначеного для з'єднання з кінцевим пунктом ТКС з метою отримання доступу до телекомунікаційних послуг, далі - кінцеве обладнання).
2.2.10. За свій рахунок утримувати в робочому стані свій персональний комп'ютер (далі - ПК), програмне забезпечення та кінцеве обладнання.
2.2.11. Отримувати різні Послуги, в тому числі пакети Послуг, які пропонуються Абоненту ПІДПРИЄМСТВОМ. АБОНЕНТ не має права на замовлення (отримання) нових Послуг у разі наявності у нього заборгованості перед ПІДПРИЄМСТВОМ.
2.2.12. Утримувати абонентську проводку і кінцеве обладнання в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки, в справному стані.
2.2.13. До початку виконання робіт з підключенням до послуги надати допуск в приміщення (виробничі площі) і забезпечити повний доступ до всієї наявної інфраструктури і до всіх комунікацій, необхідним для виконання вищевказаних робіт (включаючи доступ на відповідні площі, які знаходяться у спільній сумісній власності, а також у власності третіх осіб; власники та орендарі будинків (будівель) - доступ на земельні ділянки). При невиконанні Абонентом умов цього пункту строки виконання робіт пропорційно переносяться на кількість днів, протягом яких не було надано доступ. У разі неможливості ПІДПРИЄМСТВОМ виконати роботи по причині ненадання необхідного доступу до приміщень (виробничих площ), відповідно до умов цього Договору, ПІДПРИЄМСТВО має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, при цьому Абонент зобов'язаний відшкодувати всі збитки, нанесені ПІДПРИЄМСТВУ розірванням Договору, а також оплатити вартість виконаної частини робіт.
2.2.14. Самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови обслуговування і тарифах на веб-сайті ПІДПРИЄМСТВА - www.norma4.ks.ua.
2.2.15. Своєчасно проводити оплату послуг, що надаються відповідно до обраного тарифного пакету (Додаток до Договору).

2.3. ПІДПРИЄМСТВО має право:

2.3.1. Встановлювати тарифи на свої послуги.
2.3.2. Скорочувати або припиняти надання послуг абонентам, які порушують правила роботи в мережі, умови договору і чинного законодавства, а також відключати кінцеве обладнання абонента, якщо воно не відповідає нормативним вимогам.
2.3.3. Відмовити Абоненту в наданні послуг у разі наявності у АБОНЕНТА заборгованості перед ПІДПРИЄМСТВОМ. У цьому випадку Абонент не звільняється від оплати Послуг.

2.4. АБОНЕНТ має право:

2.4.1.Бесплатно отримувати від ПІДПРИЄМСТВА інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання послуг (рекомендуємо регулярно відвідувати наш інформаційний сайт: www.norma4.ks.ua).
2.4.2. На своєчасне і якісне отримання послуг.
2.4.3. Самостійно шляхом входження в особистий кабінет змінювати свій поточний тарифний план.
2.4.4. На повернення невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених послуг в порядку, визначеному правилами отримання та надання цих послуг.
2.4.5. Тимчасово, на термін від одного до трьох місяців, відключатися від ТКС із звільненням від оплати послуг з повторного підключення, за умови попереднього (не пізніше, ніж за 3 дні) оформлення відповідної заяви в абонентській службі ПІДПРИЄМСТВА.
2.4.6. Оскарження неправомірних дій ПІДПРИЄМСТВА або оператора ТКС шляхом звернення до суду та уповноважених держорганів.

3. ЦІНА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата послуг за Договором проводитися за тарифами, встановленими підприємством, і складається з помісячною абонплати, яка справляється за доступ на постійній основі в ТКС, незалежно від факту отримання послуги і вноситься абонетов не менше ніж за один місяць вперед.
3.2. У зв'язку з наданням АБОНЕНТУ можливості постійного оперативного контролю обраного тарифного пакету і стану свого ЛЗ, відключення від послуг (п.1.1) проводиться автоматично (без додаткового попередження) після вичерпання коштів, що знаходяться на ЛЗ АБОНЕНТА.
3.3. У разі користування послугами ТКС неповний місяць перерахунок абонплати проводиться з розрахунку 1/30 від розміру абонплати за кожен день не користування послугами ТКС.
3.4. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості та штрафних санкцій.
3.5. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
3.6. Термін дії вибраного тарифного плану становить один календарний місяць.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За шкоду, заподіяну невиконанням або неналежним виконанням Договору, винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.
4.2. Чи не виконуюча сторона звільняється від відповідальності, якщо причинами невиконання були:
- дії або бездіяльності другої сторони, суттєво ускладнюють виконання зобов'язань;
- виникнення обставин непереборної сили (війна і військові дії, страйк, мобілізація, надзвичайний стан, удари блискавок, пожежа, природні катастрофи і стихійні лиха, аварійні відключення електропостачання, акти і рішення органів влади, що впливають на виконання сторонами своїх зобов'язань, а також всі інші події, які компетентний арбітражний суд визнає випадками непереборної сили).

4.3. ПІДПРИЄМСТВО не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неякісне надання послуг у разі:
- використання Абонентом кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею ПІДПРИЄМСТВА, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
- несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, розкрадання телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
- провини Абонента в інших випадках, встановлених законом;
4.4. ПІДПРИЄМСТВО не несе відповідальність за зміст інформації, яка передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій;
4.5. З причини того, що ряд об'єктивних чинників, які безпосередньо впливають на якість послуг ТКС, знаходиться поза сферою впливу та контролю ПІДПРИЄМСТВОМ, останній не несе відповідальності за:
- збиток будь-якого роду, понесений Абонентом або третьою стороною в ході використання Абонентом послуг ПІДПРИЄМСТВА;
- якість зв'язку, що надається іншими організаціями;
- збої в роботі обладнання, що не належить ПІДПРИЄМСТВУ.
4.6. У разі якщо розбіжності і суперечки між Сторонами не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Тарифи на послуги ПІДПРИЄМСТВА можуть змінюватися у випадках змін: законодавства, тарифів і зборів будь-яких міністерств і відомств, інших структур і органів; курсу долара США по відношенню до гривні, а також зміни курсу європейської валюти - в частині імпортної складової ціни (відповідно до курсу НБУ); індексу цін на території України, та інших об'єктивних умов, які можуть впливати на собівартість послуг ТКС.
5.2. Якщо АБОНЕНТ не згоден зі зміною цін, він зобов'язаний у триденний термін повідомити про це в письмовій формі ПІДПРИЄМСТВО. У разі отримання повідомлення про незгоду з діючими тарифами договір припиняє свою дію, а невикористані АБОНЕНТОМ гроші підлягають поверненню протягом 5-ти банківських днів після відключення кінцевого обладнання АБОНЕНТА від ТКС.
5.3. АБОНЕНТ є ініціатором зв'язку з серверами ПІДПРИЄМСТВА.
5.4. АБОНЕНТ має право змінити свій вхідний пароль по пред'явленню паспорта та Договору тільки в офісі ПІДПРИЄМСТВА.
5.5. Зміна мережевих реквізитів Абонента рівносильно нової реєстрації в мережі.
5.6. Абонент дає свою згоду на використання належних йому на праві спільної сумісної власності елементів будівлі, в якому він проживає (приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне та ін. Обладнання за межами і всередині квартири), для облаштування та експлуатації Підприємством телекомунікаційних мереж.

6. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1.Договор набирає чинності з моменту отримання ПІДПРИЄМСТВОМ першої передоплати від АБОНЕНТА і діє протягом всього періоду, за який була внесена оплата.
6.2.Договор вважається автоматично пролонгованим при внесенні чергової оплати ПІДПРИЄМСТВУ.
6.3.Договор може бути розірваний Сторонами достроково (до закінчення періоду, за який була внесена оплата) на підставі попереднього повідомлення про факт його розірвання у випадках:
- невиконання або неналежного виконання однією із Сторін договірних зобов'язань;
- по згоді сторін;
- з ініціативи АБОНЕНТА, шляхом попереднього повідомлення АБОНЕНТОМ ПІДПРИЄМСТВА про факт розірвання не пізніше, ніж за 10 днів до запланованої дати відключення від ЛКС.
6.4. При достроковому розірванні Договору (п.6.3) ПІДПРИЄМСТВО гарантує АБОНЕНТУ повернення невикористаних коштів з ЛЗ останнього протягом 5-ти банківських днів після відключення кінцевого обладнання АБОНЕНТА від ТКС.

7. ІНШЕ

7.1. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
7.2. Всі додаткові угоди до Договору виконуються в письмовому вигляді і є невід'ємною його частиною після їх підписання Сторонами.