Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України.
ТОВ МП НТ "Норма-4" від 03.06.2010 №246 внесено до реєстру операторів і провайдерів.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про доступ до пакету телепрограм

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Телекомпанія забезпечує Абоненту доступ до пакету телепрограм відповідно до обраного Абонентом Пакетом програм.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Телекомпанія зобов'язується:
2.1.1. Надати Абоненту вичерпну інформацію про надані телекомунікаційні послуги, розміщену на сайті https://www.norma4.ks.ua/.
2.1.2. Протягом трьох робочих днів з дня подачі Абонентом заявки забезпечити доступ до пакету телепрограм відповідно до вимог чинного законодавства.
2.1.3. Забезпечувати якість послуг відповідно до вимог, встановлених нормативними документами.
2.1.4. Відновлення доступу до послуги з встановленими значеннями показників якості - не більше ніж одну добу (при нормальних умовах роботи телекомунікаційної мережі Телекомпанії, а також незалежно від технологій, які застосовуються в мережі).
2.1.5. При відсутності послуги протягом 5-ти діб з дня отримання відповідної заявки, Телекомпанія сплачує штраф розмірі 25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці (ст. 40 п.1 Закону України «Про телекомунікації» ).
2.1.6. Не пізніше, ніж за 7 днів повідомляти Абонента про зміну переліку та умов надання послуг. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Телекомпанії і не можуть бути нею передбачені.

2.2. Телекомпанія має право:
2.2.1. З метою захисту від несанкціонованого доступу до телесигналів і забезпечення технічного оперативності обліку і контролю на свій розсуд визначати місця установки РК і фільтрів.
2.2.2. Змінювати розміри абонплати у випадках зміни законодавства, підвищення оплати за право трансляції Пакета, збільшення обов'язкових виплат, зростання інфляції більш ніж на 5% в місяць і інших об'єктивних умов, що впливають на собівартість послуг.
2.2.3. Самостійно встановлювати розцінки на послуги, що надаються.
2.2.4. Призупиняти або скорочувати надання послуг у випадках невиконання Абонентом п.п. 2.3; 3 Договору та інших, встановлених законом випадках.
2.2.5. Для проведення профілактичних робіт в робоче (денний) час припиняти подачу телесигналу не більше ніж на 6-ту годину в місяць.
2.2.6. Формувати і вносити зміни в Пакети, виходячи з технічних можливостей, вимог чинного законодавства та платоспроможності Абонентів. Про зміни інформувати Абонентів шляхом розміщення інформації на сайті https://www.norma4.ks.ua/

2.3. Абонетов зобов'язується:
2.3.1. Щомісяця проводити оплату послуг відповідно до п. 3.1. Договору.
2.3.2. Користуватися послугами ТКСТВ тільки в межах своєї території: не підключати до своєї лінії сторонніх споживачів, які не перебувають у договірних відносинах з Телекомпанією.
2.3.3. Негайно подавати черговому оператору заявки на:
- незадовільна якість наданої послуги або її відсутність;
- тимчасове відключення від ТКСТВ у випадках неможливості користування послугами ТКСТВ більше одного календарного місяця.
2.3.4. За свій рахунок утримувати в стані, придатному для якісного прийому телесигналу і забезпечувати відповідальне зберігання своїх: телевізора, абонентської кабельної ліній (кабель від РК до телевізора далі в тексті - АКС), і іншого теле- або електрообладнання, яке забезпечує можливість користування ТКСТВ.
2.3.5. У разі передачі прав і обов'язків за Договором іншій особі: протягом 3 днів повідомити про це Телекомпанії, а нового Абонента про необхідність переоформлення Договору.

2.4. Абонент має право:
2.4.1. На тимчасове відключення від ТКСТВ, на термін від одного до трьох місяців, після визволення від абонплати, попередньо (не менше ніж за 3 дні) оформивши в Телекомпанії відповідну заяву.
2.4.2. Безкоштовне переадресування Договору при переїзді Абонента на інше місце проживання, якщо там діє ТКСТВ Телекомпанії, і Абонент дотримувався умов Договору.
2.4.3. Зміну Пакета шляхом подачі заявки.
2.4.4. В усній або письмовій формі звертатися до адміністрації зі скаргами, заявами з питань роботи ТКСТВ і отримувати відповіді в усній або письмовій формі.
2.4.5. Достроково розірвати Договір, попередньо (не менше ніж за 3 дні) повідомивши про це Телекомпанії.
2.4.6. Без штрафних санкцій і відключень від ТКСТВ виробляти погашення заборгованості, що виникла протягом встановленого взаємним погодженням періоду, при своєчасному (до закінчення терміну чергового платежу) оформленні відповідної угоди (графіка погашення заборгованості) в офісі Телекомпанії.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Оплата послуг за Договором проводиться за діючими тарифами, встановленими Телекомпанією, і складається з помісячною абонплати відповідно до обраного Пакетом програм (Додаток до Договору).
3.2. Оплата послуг проводиться в касі Телекомпанії або на розрахунковий рахунок в порядку повної передоплати за кожний наступний календарний місяць обслуговування, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця обслуговування.
3.3. При простроченні чергового платежу Абонент сплачує Телекомпанії пеню в розмірі 1% від суми боргу за кожен день затримки.
3.4. У разі користування послугами ТКСТВ неповний місяць перерахунок абонплати проводиться з розрахунку 1/30 від розміру місячної абонплати за кожен день відсутності послуги.
3.5. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості та штрафних санкцій.
3.6. Оплата Абонентом пені, правомірне припинення чи скорочення переліку послуг, не звільняє Абонента від оплати наданих йому послуг.
3.7. У разі не усунення протягом доби від зафіксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження ТКСТВ, що унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень якість послуги, абонплата за весь період пошкодження не нараховується (ст. 40 п.1 Закону України «Про телекомунікації »).
3.8. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
3.9. Термін дії вибраного Пакету складає один календарний місяць.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За шкоду, заподіяну невиконанням або неналежним виконанням Договору, винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства. У разі пошкодження ТКСТВ, що трапилося з вини Абонента, усі витрати Телекомпанії на його усунення, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента.
4.2. Чи не виконуюча сторона звільняється від відповідальності, якщо причинами невиконання були:
- дії або бездіяльність другої сторони, суттєво ускладнюють виконання зобов'язань;
- виникнення обставин непереборної сили.
4.3. З причини того, що ряд об'єктивних чинників, які безпосередньо впливають на якість і повноту послуг ТКСТВ, знаходиться поза сферою впливу та контролю Телекомпанії, остання не несе відповідальності за:
- зниження якості або повна відсутність телесигналу, викликані:
а) нестабільної його передачею супутниковими або наземними трансляторами, які не належать Телекомпанії;
б) незадовільним станом Абонентського обладнання (п.2.3.4);
в) несанкціонованим втручанням в ТКСТВ сторонніх осіб;
г) аваріями, на усунення наслідків яких Телекомпанія не може вплинути доступними згідно із законом засобами;
- зміни редакційної та цінової політики, що вносяться власниками і авторами телепередач;
- зміст телепередач і реклами;
- зміни в законодавстві, дії органів влади, а також інші об'єктивні причини, що безпосередньо впливають на виконання Договору, настання яких Телекомпанія не могла запобігти законними і доступними їй засобами.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє протягом всього періоду, за який була внесена абонплата.
5.2. Договір може бути продовжений при відсутності заперечення сторін і внесення чергового платежу або ж погашення заборгованості (збитків).
5.3. Договір може бути розірваний Сторонами достроково (до закінчення періоду, за який була внесена оплата) на підставі попереднього повідомлення про факт його розірвання у випадках:
- невиконання або неналежного виконання однією із Сторін договірних зобов'язань;
- по згоді сторін;
- з ініціативи Абонента, шляхом попереднього повідомлення Абонентом Телекомпанії про факт розірвання не пізніше, ніж за 3 дні до запланованої дати відключення.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Видача і повернення обладнання для перегляду цифрового телебачення оформляється відповідним Актом прийому-передачі, обладнання повинно бути повернуто в справному стані (у разі вибору тарифного Пакета, що включає оренду TV-тюнера).
6.2. Склад Пакета може змінюватися з юридичних або технічних причин.
6.3. При порушенні Абонентом умов Договору, Правил користування ТКСТВ, повторне підключення проводиться тільки з дозволу начальника служби контролю Телекомпанії, після задоволення претензій Телекомпанії.
6.4. Працівник Телекомпанії зобов'язаний пред'являти своє службове посвідчення.
6.5. Абонент дає свою згоду на використання належних йому на праві спільної сумісної власності елементів будівлі, в якому він проживає (приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне та ін. Обладнання за межами і всередині квартири), для облаштування та експлуатації Телекомпанією телекомунікаційних мереж і забезпечує доступ в приміщення і до наявної інфраструктури будівлі.

7. Інші положення

7.1. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
7.2. Всі додаткові угоди до Договору оформляються в письмовому вигляді і є невід'ємною його частиною після їх підписання Сторонами.